Tietosuojaseloste


Tämä on Suomen energiaekonomistit ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 27.12.2023.


1. Rekisterinpitäjä

Suomen energiaekonomistit ry

Sähköposti: energiaekonomistit.ry@gmail.com

Kotisivut: https://energiaekonomistit.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhdistyksen puheenjohtaja: Anna Sahari, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Jäsenasiat: Kimmo Ollikka, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT


3. Rekisterin nimi

Suomen energiaekonomistit ry:n jäsenrekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (yhdistyksen jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen jäseniin: tiedottaminen ja jäsenlaskujen lähettäminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, jäsennumero, sähköpostiosoite, tieto jäsenluokasta ja jäsenmaksun maksamisesta.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä tai jäseneksi haluavalta sähköpostitse tai muulla tavalla, jolla jäsen tai jäseneksi haluava ilmoittaa yhteystietonsa. Lisäksi tietoja saadaan jäsenmaksuseurannasta.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Poikkeuksena kansainvälisten jäsenten tiedot, jotka raportoidaan vuosittain kansainväliselle kattojärjestölle: International Association for Energy Economics (https://www.iaee.org/).


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja säilytetään Yhdistysavain-palvelussa sekä yhdistyksen sähköpostiohjelman (Google mail) yhteystiedoissa. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet* kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


*Lakiviite: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠